Bij reorganisaties hoeft het niet altijd om ontslag te gaan.

Gedwongen Ontslag In geval van lid 3 zal ontslag worden verleend met inachtneming van een opzegter mijn van drie maanden. De werkgever kan met het Lokaal Overleg aanvullend op de artikelen 9. De werknemer aan wie ontslag wordt verleend na de uitspraak van de toetsingscommissie behoudt het recht bezwaar te maken tegen dit ontslagbesluit. Wel zal daarbij vaak een schadeloosstelling gouden handdruk aan u worden toegekend. Helaas blijkt uit de praktijk dat bij ontslagkwesties in de meeste gevallen uiteindelijk afscheid wordt genomen. Van de termijn genoemd in het vierde lid kan gemotiveerd door de commissie worden afgeweken. De werknemer die met ontslag bedreigd wordt is gehouden actief en aantoonbaar mee te werken aan de maatregelen zoa ls deze in het sociaal plan zijn opgenomen. Bij reorganisaties hoeft het niet altijd om ontslag te gaan. Van de termijn genoemd in lid 5 kan gemotiveerd door de commissie worden afgeweken.

De werknemer die na de uitspraak van de toetsingscommissie zoals genoemd in lid 7 ontslag wordt verleend behoudt het recht bezwaar te maken tegen het besluit tot ontslag. Uitspraken bij meerderheid van de toetsingscommissie zijn bindend. De commissie legt haar werkwijze in een eigen reglement vast. Daartoe moet u de gelegenheid krijgen, uiteraard in overleg met uw behandelaar. Het lokaal overleg streeft er naar de onderhandelingen over het sociaal plan binnen drie maanden na de melding af te ronden.