De toelage geldt gedurende een jaar, in bijzondere gevallen langer.

In de aanbevelingen mentorschap zijn voor de kosten en beloning van de mentor uitgangspunten opgenomen die kantonrechters bij mentorschap hanteren. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast. Daarin wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe u zo'n beloning kunt implementeren in het loonprogramma. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld alleen met loonheffing tegen bijzonder tarief of juist alleen met svw. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. De toelage geldt gedurende een jaar, in bijzondere gevallen langer. De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen.

Of u een beloning kunt krijgen en hoe hoog deze beloning is, hangt af van de relatie met degene van wie u mentor bent. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Op basis van praktijkervaring gaat de kantonrechter ervan uit dat familieleden, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, geen beloning zullen vragen. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. De maatregel eindigt dan als die periode voorbij is. Salarisproforma is voor dergelijke werknemers uitermate geschikt om proforma berekeningen te maken.

Uit deze wetswijziging vloeien geen administratieve lasten voor het bedrijfsleven voort. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Dit kan een nabetaling zijn, of een afkoopsom, wat dan ook. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland.