De werkgever diende een ontbindingsverzoek in vanwege de verstoorde arbeidsrelatie.

Verstoorde Arbeidsrelatie De werkgever moetkunnen aantonen, dat niet meer van hem verlangd kan worden, dat de arbeidsrelatie zal worden voortgezet. De hoogte van het loon wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 4. De kantonrechter vraagt zich af waarom de arbeidsrelatie in betrekkelijk korte tijd zo ernstig is verstoord, te meer daar de werknemer altijd uitstekend heeft gefunctioneerd. Naast voorgaande zal het nodig zijn dat andere handleidingen gevolgd worden. Zolang dat nog niet is gebeurd, acht de kantonrechter het te vroeg om het dienstverband te ontbinden. Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Zo kan een medewerker die voorheen alcohol misbruikt, van deze verslaving af zijn en weer naar behoren functioneren. Noch aan de inhoud van de rubriek Juridisch advies noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen kunt u rechten ontlenen. Daarmee wordt te eenzijdig de zwarte piet bij de werknemer gelegd. Bovenstaande geeft globaal de mening van de meeste kantonrechters, rechtbanken en auteurs weer. De sportkaartvrije week zit er weer aan tekomen voor de studenten.

Dit zijn redenen die zo ernstig zijn dat zij ook een ontslag op staande voet zouden rechtvaardigen. Naast zakelijk aspecten spelen vooral emoties daarbij veelal een belangrijke rol. Een dringende reden doet zich niet meer voor als de rechter tot de conclusie komt dat de dringende reden niet langer aanwezig is. Door de ruime ervaring is de kans op succes ook dan zeer groot.

Een ander standpunt dat ook verdedigd wordt is die waarbij de medewerker geen recht op arbeid heeft, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen die dit recht met zich meebrengen. Hem is weliswaar enkele malen verzocht zijn houding te verbeteren, maar niet is gebleken op welke wijze zijn collega’s bij dit verbetertraject zijn betrokken. Een medewerker heeft in beginsel recht op werk en een werkgever moet daarom gegronde redenen aanvoeren, wanneer hij de werknemer niet tewerkstelt. Gewichtige redenen kunnen zich reeds voordoen voordat de medewerker is begonnen met zijn werkzaamheden. Zij is lid van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. Bij ontslag op staande voet wordt nader ingegaan op de dringende redenen, die dus ook een ontbinding kunnen dragen 3. Een werkgever die een medewerker niet te werk stelt, is in beginsel gehouden het loon door te betalen. Thans wordt hem verweten niet aan zelfreflectie te willen doen en de hakken in het zand te zetten. Verwijtbaar gedrag of nalatigheidHierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het door de werknemer weigeren van het verrichten van redelijk overwerk.

Ook dan is ontbinding mogelijk, wat echter alleen van belang is als er geen proeftijd geldt 3. Daarbij is het met name de taak van de werkgever om de werknemer in staat te stellen door middel van trainingen of coaching zijn houding en gedrag te verbeteren. Gaat het echter om een werknemer die op zichzelf goed functioneert, dan mag van de werkgever een extra inspanning worden verwacht. Bij reorganisaties hoeft het niet altijd om ontslag te gaan. Een andere zaak betrof een chauffeur die zich onhebbelijk en onfatsoenlijk had gedragen jegens enkele collega’s. Naast het uurloon is er doorgaans ook een evenredig deel van de variabele beloningen verschuldigd.