De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever.

Werkgeverpremies De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Voor het bepalen van de juiste inhouding loonheffing moet worden opgegeven in welk jaar de werknemer is geboren. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Met deze tabel kunnen berekeningen op jaarbasis worden gemaakt. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. De onbelaste vergoeding wordt dan in de kosten mee genomen. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. Indien een herleidingsregel van toepassing is zal dit percentage automatisch in de berekening worden aangepast.

Per soort kan tevens worden aangegeven of het bedrag in het netto salaris is inbegrepen. In het programma kunnen 4 soorten regelingen worden gedefinieerd. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland. Canada heeft een veel lagere uitstroom van personeel dan de Verenigde Staten. Programma kent zowel de witte als de groene periode tabellen. Het percentage bijzondere beloning wordt via een keuzelijst ingegeven. Deze optie is vooral van belang voor berekeningen die vanuit de kostprijs worden gemaakt. In het programma kan het aantal SV-dagen worden ingegeven waarmee Salarisproforma rekening zal houden. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn.

Meer informatie hierover is verkrijgbaar via uw plaatselijke Canadese diplomatieke afgezant. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Optioneel kan worden aangegeven dat Salarisproforma rekening moet houden met de voordeelregel voor de berekening van de loonheffing over het bijzondere tarief. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Department of Finance Meer informatie over het Canadese belastingvoordeel via het Canadese ministerie van Financien. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering. Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste vergoeding in de kosten moet worden mee genomen. Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt.