Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is.

Bruteren Beloningen Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste inhouding is. Optioneel kan worden aangegeven dat Salarisproforma rekening moet houden met de voordeelregel voor de berekening van de loonheffing over het bijzondere tarief. Feitelijk kan worden opgegeven of het te bruteren bedrag inclusief of exclusief de onbelaste vergoeding is. Werkgeverspremies zijn bedragen die door de werkgever worden betaald maar niet in het bruto netto traject aanwezig zijn. Berekeningen over zowel het normale tabeltarief als voor berekeningen voor beloningen die in de regel slechts eenmaal worden verstrekt Bijzonder tabel tarief kunnen worden gemaakt. Salarisproforma houd rekening met de in de herleidingsregel genoemde maximering.

Ook kan per soort worden opgegeven of de waarde van de onbelaste inhouding in de kosten moet worden mee genomen. Als uitzondering op de overige periodetabellen hanteert het programma de IB-tarieven. Bij dergelijke Salary-split berekeningen wordt rekening gehouden met Nederlandse belasting, en de buitenlandse premies.

De werkgeverpremies verhogen de kosten van de werkgever. Voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland worden gedetacheerd kunnen in bepaalde situaties speciale regelingen van toepassing zijn. Het programma kent alle door de belastingdienst gedefinieerde herleidingsregels. Afhankelijk van de regeling kan rekening worden gehouden met het parttime percentage. Voor berekeningen met Duitse premies kan rekening worden gehouden met de percentages die gelden voor zowel West als Oost Duitsland. Deze omschrijving wordt dan in Salarisproforma toegepast. Voor de bepaling van het percentage bijzonder tarief wordt rekening gehouden met de in de herleidingsregels genoemde percentage. Aan de hand van de juiste UVI, sector en bedrijfstak worden de juiste WWWA-premies Wachtgeldpremies berekend.