Het aangiftetraject voor successierecht wordt gedigitaliseerd.

Het aangiftetraject voor successierecht wordt gedigitaliseerd. Van belang is derhalve de maatvoering, een laadruimte, geen ramen rondom, enz. De volgende keuringen moeten om de twee jaar worden gedaan en niet meer jaarlijks. Mensen worden gestimuleerd om een schriftelijk of digitaal verzoek om een kiezerspas in te dienen. Door het afschaffen van de wettelijke notaristarieven zijn de tarieven voor consumenten gedaald. Het is mogelijk voor een aantal strafbare feiten aaangifte te doen via internet. De huisstijl van het aanvraagformulier is vereenvoudigd, bovendien kan de aanvraag via Internet en zijn een aantal gegevens voorbedrukt. Door een beperking van de doelgroep maken minder burger gebruik van deze regeling. De afgelopen jaren zijn er steeds meer stadsdeelkantoren geopend. In de omgeving van de grond worden voorzieningen getroffen voor het gebouw.

De Belastingdienst verwerkt uw aangifte geautomatiseerd. Voor het inschrijven voor het rijexamen hoeft de kandidaat nu alleen zijn of haar legitimatiebewijs mee te nemen in plaats van GBA-uittreksel en pasfoto's. Mensen kunnen elektronisch een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Volg ondertussen de instructies van de thuishulp op. De verplichting om toestemming te vragen voor het verkrijgen van hulpmiddelen is afgeschaft. Door wijziging van het erfrecht behoeven niet langer ouderlijke boedelverdelingen bij testament te worden gemaakt om de langstlevende echtgenoot te beschermen. Deze wijziging brengt een besparing mee van de kosten voor burgers. Bepalingen inzake vrijwilligers in de Arbeidstijdenwet ATW vervallen, met uitzonderering van jeugdige en zwangere vrijwilligers.

De komende jaren zal een vereenvoudiging van het regulier toelatingsbeleid worden gerealiseerd. Tijdens de echo is uw baby voor het eerst op televisie. De hiermee gepaard gaande administratieve lasten komen daardoor te vervallen. Bij verlies van het kentekenbewijs kan een vervangend exemplaar digitaal worden aangevraagd. Voor oldtimers is de APK-plicht respectievelijk beperkt of vervallen. Een gebouw is een bouwwerk dat vast met de grond is verbonden. Naast de voorlopige teruggaaf wordt vanaf 2007 ook de aangifte inkomstenbelasting IB, vooraf zoveel mogelijk ingevuld met reeds bekende gegevens. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen via het internet de verlenging van hun rijbewijs regelen. Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen via het internet een aanvraag voor verlenging van hun rijbewijs indienen.

Mensen kunnen zelf een reÔntegratiebureau uitzoeken die dit gehele traject naar werk begeleidt. Door de invoering nieuw subsidiebesluit monumenten zijn de eigenaren van een monument minder tijd kwijt bij het aanvragen van subsidies voor het onderhouden van het pand. De verplichting om toestemming te vragen bij ziekenhuisopname, is afgeschaft. De vermissing hoeft dus maar een keer te worden gemeld. Nieuwe auto's hoeven pas na vier jaar voor het eerst naar de APK. Een aantal gemeenten is er de afgelopen jaren toe overgegaan om in ziekenhuizen loketten burgerlijke stand te openen, voor de aangifte van geboorte van een kind. Nadat de eerste aanvraag voor huursubsidie is verleend, wordt deze de volgende jaren automatisch gecontinueerd. Dit kentekenbewijs kan vanaf 2008 ook digitaal worden aangevraagd. Doordat de burger zelf in plaats van de Sociale Verzekeringsbank de betaling moet uitvoeren en de administratie en coordinatie moet verzorgen, zijn de administratieve lasten rondom het persoonsgebonden budget pgb gestegen. De grond wordt bewerkt bijvoorbeeld het egaliseren van grond. De belastingsdienst gaat de Voorlopige teruggaaf VT Inkomstenbelasting vooraf invullen met gegevens die uit vorige aangiftes bekend zijn.