Het archief van de hervormde gemeente Veessen heeft een aantal jaren in het Algemeen Rijksarchief berust en is toen in 1969 beschreven door J.

Op de eerder genoemde buitengewone classicale vergadering in de kapel te Veessen 25 juli 1649 werd aangetoond, dat aan deze voorwaarden was voldaan. In het gemaal Veluwe zal een film worden gedraaid over de aanleg van het gemaal. Naar aanleiding van een aanvrage van het gemeentebestuur van Heerde werd de grond waarop de school stond in 1922 door de kerkvoogdij aan dat bestuur verkocht kad. De architectuur was opgedragen aan de heer Krudde, terwijl de heer J. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is. De brand was veroorzaakt door de krankzinnige predikantszoon Gerrit van Allen. In 1845 vulde de kerkeraad zich nog aan door cooptatie. Zaterdag 9 september wordt de Open Monumentendag in Heerde gehouden. In de gereformeerde kerk zal dit jaar een expositie houden van schilderijen met het thema Feest. Noyen was de eerste Apostolische Prefect van de Kleine Soenda-Eilanden.

Bij de stemming van stemgerechtigde lidmaten van 22 maart 1871 werd met 55 tegen 46 stemmen besloten, de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten voortaan op te dragen aan een kiescollege. In het jaar 1831 werd een nieuwe pastorie gebouwd, welke in 1933 werd afgebroken en door de huidige vervangen. Van 1840 tot 1846 werd de weg van Hattem naar Apeldoorn verhard. De geopende Monumenten zijn te herkennen aan de open monumentenvlag. En kreeg de naam bevrijdingsboom of herdenkingsboom. Bisdommen voorgeschreven voor het Bisdom Roermond door zijne doorl. In het begin van de 19de eeuw bestonden de inkomsten uit landpacht, huishuur, rente van een uitstaand kapitaal, opbrengst van de verhuur van het doodlaken en van de kerkcollecten. Oefeningen van Aanbidding ten gebruike der Leerlingen aan het Gymnasium St.