Het partijbestuur leidt de partij in de periode tussen twee partijcongressen.

Nieuwe Communistische Partij Het partijbestuur leidt de partij in de periode tussen twee partijcongressen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Het partijbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Bij niet-toelating van een lid, kan de betrokkene daartegen in beroep gaan bij het partijcongres. Verkozen zijn zij die in een eerste stemronde een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen hebben. Tegen opzegging door de partij of ontzetting kan door de betrokkene binnen een termijn van vier weken beroep worden aangetekend bij het eerstvolgende congres. De bevoegde vergadering kan alleen een besluit tot ontzetting nemen als ten minste de helft der aangesloten leden aanwezig is. Het partijbestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Een rechtvaardigere verdeling van macht en inkomen voor de Amersfoorters. Het partijcongres dan wel de partijconferentie benoemt jaarlijks uit de leden van de partij een commissie van minstens twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het partijbestuur.