Huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt.

Een schriftelijke aanmaning van de gemeente om uw huis te laten voldoen aan de gemeentelijke verordeningen. Drijft u samen met anderen een IB-onderneming firma, maatschap, etc. De meeste koopakten vermelden dat er tot een zekere grens niet hoeft te worden verrekend als er iets minder grond wordt geleverd dan beschreven in de akte. Het vaststellen van de waarde van grond en huis door een taxateur. Is meestal slechts mogelijk voor een beperkte periode. Een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang. Men geeft een makelaar of bemiddelaar de opdracht om een huis of een stuk grond te zoeken. Een door de gemeenteraad vastgesteld plan waarin het gebruik van de grond in een gemeente is vastgelegd voor een aantal jaren. Over dit bedrag is hij dus geen belasting verschuldigd. Tekent u, dan zit u eraan vast, behoudens ontbindende bepalingen.

Een klacht of protest komt in aanmerking voor behandeling door de instantie waar men zich toe wendt. Het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van uw huis en de nog uitstaande hypotheek. Dit moet vaak enige tijd van tevoren worden aangekondigd. Instelling waar alle onroerende zaken grond, gebouwen staan geregistreerd. Een college dat bouwplannen beoordeelt en advies uitbrengt aan de gemeente. Rentevoorstel dat de bank u doet tegen de tijd dat uw rentevaste periode afloopt. Sinds 1990 moet een werknemer bepaalde premies betalen die daarvóór de werkgever voor zijn rekening nam. Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeen-komst pas in werking treedt indien een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Lening om de periode tot de verkoop van uw oude huis te overbruggen, terwijl u al een nieuw huis hebt gekocht.