In 1971 ging de bank op in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam.

Openingstijden Spaarbank Limburg Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het verzoek van de Beauftragte f?r die Niederl'ndische Bank om inlichtingen over het personeel van de bank. Bouwtekeningen van de oude en nieuwe gevel van het hoofdkantoor opgesteld door het architectenbureau K. Foto, gemaakt tijdens de opening van het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel op 22 april 1964. Kennisgeving van de commissarissen aan de inbrengers en belanghebbenden betreffende het aantal in omloop zijnde livretten, het bedrag van inlage en terugbetaling en de rentevergoeding.

Gedrukt verslag opgesteld door de directeur van de bank en gericht aan de leden van de Raad van Toezicht betreffende een bijgewoond bankencongres in Philadelphia. Agenda's van de vergaderingen van de Overlegcommissie Raad van Commissarissen, met bijlagen. Uittreksel van het huishoudelijk reglement betreffende de artikelen 31-51 inzake de inbrengers. Instructie voor de medewerkers van de bank betreffende het verhuren van een kluisloket, met bijlagen.

Fotoalbum met foto's van de receptie gehouden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bank. Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de een aktie van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Rapport betreffende de invloed van de plaatsing van het rekeningenbestand op de loketdienst op het hoofdkantoor. Rekening van de exploitatiekosten van de kantoorgebouwen per maand. Stukken betreffende het informeren van clienten inzake de verbouwing van het kantoor aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het bereiken van 500 miljoen aan spaartegoed.

Staten houdende overzichten van de standplaatsen, periode en reden van opheffing van de rijdende bijkantoren in de randplaatsen. Doorslagen van uitgaande brieven, op naam van geadresseerde geordend. Specimen van een spaarkaart alsmede brochures betreffende de mogelijkheid tot bedrijfssparen bij de bank. Dit kantoor werd in 1935 opgeheven en verplaatst naar Wormerveer Marktstraat 5, later omgedoopt tot Zaanweg 107. Voor de bewoners in het Zuideinde van de gemeente bestond in ieder geval vanaf 1881 de mogelijkheid gelden na de zitdagen in te leggen en op te nemen ten huize van de bestuurders die aldaar woonachtig waren.