In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.

Mooie Facturen QicsPlanner is uitermate geschikt voor organisaties die medewerkers inplannen, de bestede tijd facturen en de gewerkte tijd uitbetalen. Klik hier voor info over onze vestigingen in Arnhem en Nijmegen en Maastricht. Ja, het was voor ons, die houden van mooie hooge kunst, en die gewoon zijn bijna op elke tentoonstelling de ellendige tronie van de vulgariteit om ons heen te zien; het was voor ons een zeldzaam buitenkansje, die expositie in Arti. In geval van niet tijdige betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken, zonder gehouden te zijn om, na ontvangst van de achterstallige betalingen, alsnog te leveren. Van de facturen wordt een historie opgebouwd zodat u achteraf altijd even snel een kopie kunt maken. Het aannemen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reu, geldt als bewijs dat het geleverde in correcte staat was. In geval van openstaande facturen is verkoper gerechtigd de gekochte zaken onder rembours te verzenden, ongeacht enig ander beding.

Zo heeft u altijd een mooie factuur, zelfs met logo of in kleur, op uw eigen briefpapier. En hiermede heb ik gezegd van de meest-onbegrepen en beste schilderijen wat mij voor 't oogenblik op het hart lag. Van 't ongewone werk van Peppercorn twee stukken fijne stemmingskunst, van een buitengewoon gevoelige distinctie. Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. De koper zal jegens verkoper geen aanspraak kunnen doen gelden, nadat koper het geleverde in gebruik heeft genomen of doen nemen, dan wel heeft doorgeleverd.

Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van verkoper, tenzij door zijn schuld veroorzaakt. Zowel de keuze om onze ledenadministratie software door Qics te laten maken als de wensen en eisen die wij voor het nieuwe systeem hebben gesteld. Betalingen dienen contant bij aflevering te geschieden, tenzij anderszins overeengekomen. En behalve dat werk van onze beste landgenooten, geeft de Heer v. De koper die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op de deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.