In het Reglement van inwendige dienst van de Hoge Raad der Nederlanden wordt het takenpakket van de derde of belastingkamer omschreven.

Belastingkamer In het Reglement van inwendige dienst van de Hoge Raad der Nederlanden wordt het takenpakket van de derde of belastingkamer omschreven. Partijen kunnen zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Over de wijze van procederenIn belastingzaken mogen partijen zelf beroep in cassatie instellen. Slechts indien zij hun zaak mondeling wensen toe te lichten, moet daarvoor een advocaat worden ingeschakeld.

Dat is de tijd die verstrijkt tussen de datum waarop het procesdossier van het vorige rechtscollege is ontvangen en de datum van uitspraak. Gemiddelde doorlooptijdDe gemiddelde doorlooptijd van belastingzaken is ongeveer 420 kalenderdagen. De procedureregels die van toepassing zijn op de cassatieprocedure zijn te vinden in de hoofdstukken 6 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht en in hoofdstuk V, afdeling 4, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Informatie over het jaarlijks aantal ingekomen en afgedane zaken kunt u vinden in de Jaarverslagen van de Hoge Raad.