Inderdaad is Theo van Gogh zich te buiten gegaan aan kwetsende opmerkingen.

Het gebruik maken van een wettelijke bevoegdheid mag een werknemer niet worden aangerekend. De uitingen dragen bij aan de openbare meningsvorming. De volgorde en de data van gebeurtenissen zijn zeer belangrijk. De werknemer is niet strafbaar, als hij te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang de bekendmaking vereiste. Verder heeft ieder burger het recht aangifte te doen van welk strafbaar feit dan ook. Als de werknemer besloten heeft niet zijn mond te houden maar de misstand aan de orde te stellen, is het meestal bepaald onverstandig die meteen aan de grote klok te hangen. Als de belediging of bedreiging schriftelijk gebeurt, zal dat eerder tot arbeidsrechtelijke gevolgen leiden, omdat dan minder sprake is van een emotionele opwelling. De eerste moord had Theo van Gogh voorspeld, de tweede eigenlijk ook.

Aan de werkgever kunnen in het algemeen hogere eisen worden gesteld ten aanzien van communicatie en oplossend vermogen dan aan de werknemer. Werknemers ondertekenen een open brief aan de directie. Het is aan te bevelen de hulp in te roepen van een persoon of organisatie zonder enige band met het eigen bedrijf. Datzelfde geldt voor de werknemer die twijfelt of hij iets wel of niet mag uiten. Soms leidt actie tot de beste analyse, tot een beter inzicht in de dynamiek van de organisatie. Wie na een melding onder vuur komt te liggen doet er verstandig aan na te gaan 1 waarom dat is en 2 wat eraan te doen valt. Hierbij gaat het om uitingen die uitdrukking zijn van de menselijke behoefte deel van een geheel te zijn en binnen dat geheel een mening te ventileren. Informeren van een derde is alleen zinvol als van die derde mag worden verwacht dat die naar aanleiding van de informatie actie onderneemt en probeert iets aan de misstand te doen.