Klik hier om direct een berekening te maken voor een motorfiets.

Zodra er geen dekking meer voor de auto bestaat om welke reden dan ook wanbetaling, opschorting, verkoop dan wordt dit doorgegeven aan het RDW. Eigen schuld is uitgesloten; regelend recht; is over het algemeen meeverzekerd onder elke verzekering. De sterftekans is een berekening gebaseerd op historische gegevens wat de gemiddelde levensverwachting is en duur is van mannen en vrouwen per leeftijd. Privaat recht regelt de verhoudingen tussen de burgers onderling.

Afmelding van auto geschiedt door verzekeraar of volmacht. Indien beide verzekerden binnen 1 maand na ontvangst van het bericht van royement van de jongste polis de voorkeur kenbaar maken voor continuatie van die polis, zal de oudste polis geroyeerd worden. Klik hier om direct een berekening te maken voor een motorfiets. Wordt de verzekering vernietigd, dan betekent dat, dat de verzekering volgens de wet geacht nooit te hebben bestaan. De auto wordt aangedreven door een elektromotor die door een brandstofcel voorzien wordt van stroom. Non Contribution Clause ook wel genoemd Na-U-clausule de wordt vaak gehanteerd bij reisverzekeringen.

De beperkt casco dekking van de autoverzekering dekt schade veroorzaakt door dieren. Wanneer men een uitkering uit een verzekering kan krijgen ontstaat er mindere zorgzaamheid, slordigheid, etc. Veel verzekeringen kun u met een index automatisch jaarlijks aangepast krijgen. Eigen gebrek is een fout in de verzekerde zaak zelf, dus niet veroorzaakt door de inwerking van een buiten de verzekerde zaak liggend element. Dit is een sommenverzekering die dekking biedt bij rubriek a ; overlijden of rubriek b ; blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval met een auto. Indien een overeenkomst in strijd is met de openbare orde en goede zeden is deze nietig. De branddekking is dat deze dekking dient voor schade door brand, blikseminslag en ontploffing. Een verzekering op vaste termijn keert een kapitaal uit op een vooraf afgesproken tijdstip of de verzekerde in leven is of inmiddels is overleden.