Leuke perspectieven, ware het niet dat wie geen verlof meer over heeft, gedwongen wordt in de week van 23 december onbetaald verlof te nemen.

Onbetaald Verlof De kennisgeving moet gebeuren bij aangetekend schrijven of door neerlegging van een geschrift in tweevoud waarvan het afschrift door de werkgever als ontvangstbewijs moet getekend worden. Belangrijk hierbij is dat met de andere werkgever een overeenkomst kan worden afgesloten. De werknemer die gebruik maakt van dit recht krijgt een maandelijkse vergoeding zie tabel hierna. De werkgever moet tot een akkoord komen met de werknemer ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend. Dit is een specifiek recht voor de oudere werknemers. Het vakantiegeld moet uitbetaald worden zoals aan de andere contractuele personeelsleden. De werkgever heeft de verplichting een risicoanalyse uit te voeren vanaf het ogenblik dat hij één werkneemster in dienst heeft, en dit ongeacht of ze zwanger is of niet. De titularis van een WEP-plus-project wordt gevangen gezet.

Een zelfstandige is iemand die voor eigen rekening werkt. Gelet op de doelstelling van de dienstencheques, namelijk de creatie van duurzame arbeidsplaatsen in de poetssector, kan worden gesteld dat WEP-plus enkel nog kan als voortraject. De werknemer moet de samenstelling van zijn gezin bewijzen met een attest afgeleverd door het gemeentebestuur. Deze mogen hun arbeidsprestaties met een vijfde of met de helft verminderen. Zij geven eveneens recht op verhoogde vergoedingen. In onderneming die op 30 juni van het voorafgaande jaar 10 of minder werknemers tewerkgesteld zijn is het recht op tijdskrediet afhankelijk van het akkoord van de werkgever. De paritaire commissie of de onderneming mag de duur van één jaar verhogen tot ten hoogste vijf jaar voor de volledige loopbaan.