Met name bij de spaarhypotheek bent u per saldo voordeliger uit.

Vervroegd Aflossen Spaarhypotheek Met name bij de spaarhypotheek bent u per saldo voordeliger uit. Bedrag dat nodig is om een woning opnieuw te bouwen. Verzekering waarbij de begunstigden doorgaans de nabestaanden een bedrag krijgen uitgekeerd als de verzekerde voor de overeengekomen einddatum overlijdt. De waarde waarop de gemeente uw huis heeft getaxeerd voor de onroerend goedbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken. De rentevaste periode is doorgaans korter dan de looptijd van de hypotheek. Deze vergunning geeft u het recht om in de door u gekochte woning te gaan wonen. Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering van kapitaalgoederen.

Hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. Degene die de lening ontvangt en het onderpand de hypotheek verstrekt; ofwel uzelf. Kosten die een geldgever periodiek bijvoorbeeld maandelijks in rekening brengt voor het ter beschikking stellen van een som geld. Over het bedrag dat u in depot heeft staan, ontvangt u rente. Bij de effectieve rente speelt dan met name de afsluitprovisie en de betaalfrequentie per maand of per kwartaal een rol. Dit is het geval als u uw lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als u, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente. Notarieel document waarin de overdracht van een huis of hypotheek wordt vastgelegd. Periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, dat de rente vaststaat. Tenzij anders vermeld wordt de herbouwwaarde genoemd exclusief de kosten voor de fundering. Instelling die een pot met geld beheert die door deelnemers bijeengebracht is, en die dit geld overeenkomstig een bepaalde doelstelling belegt. De maandlasten van uw hypotheek waarbij nog geen rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

Het bedrag waarvoor u uw hypotheek in eerste instantie heeft afgesloten. Het totale bedrag dat u leent bij een geldverstrekker en waarvoor uw huis als onderpand dient. Datum, aan het einde van de rentevaste periode, waarop de hypotheekrente wordt aangepast aan de dagrente. Overheidsinstelling waar onroerende zaken staan geregistreerd en waar aantekening gemaakt wordt van alle zakelijke rechten zoals bijvoorbeeld een hypotheek. Het belastingtarief dat u over de top van uw inkomen betaalt. Degene die de lening verstrekt en het onderpand de hypotheek ontvangt, ofwel de bank of verzekeraar.

Dit is het verschil tussen de te betalen hypotheekrente en de te ontvangen rente over het bouwdepot. De hypotheeknemer verstrekt geld in ruil voor het in onderpand krijgen van een woning. De waarde van de woning bij een normale niet gedwongen verkoop. Rendementscijfer waarbij alleen naar de rente wordt gekeken en de overige kosten bijvoorbeeld fiscus en verzekering buiten beschouwing blijven. Alleen mogelijk indien ook 1e hypotheek bij Bank of Scotland loopt. Hiervoor betaalt de eigenaar van het huis jaarlijks een bepaald bedrag het erfpacht canon. Het bedrag aan eigen inbreng wordt afgetrokken van het benodigde hypotheekbedrag, zodat u op een lagere hypotheek en dus lagere lasten maar minder belastingvoordeel uitkomt. Voorts mag het taxatierapport op het moment van hypotheekaanvraag niet ouder zijn dan 12 maanden. Eigen geld dat u bijvoorbeeld heeft geworven door te sparen of doordat u geld heeft overgehouden uit de verkoop van uw vorige woning. Bij een rentebedenktijd aan het einde van de rentevastperiode kunt u gedurende een bepaalde periode 1 of 2 jaar zelf bepalen wanneer de rente wordt herzien. In een aantal gemeenten is bij een bepaalde koopprijs een woonvergunning nodig.