Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt gediscussieerd of studerende weeskinderen mogen bijverdienen en zo ja hoeveel.

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt gediscussieerd of studerende weeskinderen mogen bijverdienen en zo ja hoeveel. De Raad heeft geen bemoeienis met ziekenfondsen, maar wel met de uitvoering van de Ziektewet. Gunstig advies aan de minister ten aanzien van de oprichting van een nieuwe Bedrijfsvereniging voor de zuivelindustrie. Kinderbijslag kan worden uitbetaald aan in Spanje verblijvende kinderen van Spaanse gastarbeiders. Besloten wordt dit te publiceren in een oplage van 2.

Een minderheid van de Raad kan zich ook hiermee niet verenigen. De positie van de Raden van Arbeid blijft voorlopig zoals zij is. Ingekomen een brief van de minister over deze zaak. Besloten deze kwestie te bespreken met de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid en het Risicofonds. Het conceptadvies wordt voor nader onderzoek terugverwezen naar het DB. De zaak van de verdienstetoelagen speelt nog steeds. De Raad meende en meent nog steeds dat ambtenaren geen raadslid mogen zijn en dat dit dus ook geldt voor de directeur-generaal van de Volksgezondheid. Verzoeken om herziening van beslissingen genomen door een Raad van Arbeid of een bedrijfsvereniging in verband met vrijstelling wegens gemoedsbezwaren worden overgelaten aan het DB. De meeste raadsleden zien een arbitrageregeling bij geschillen als een laatste noodmiddel.

Bij beschikking van de staatssecretaris van 20 september 1955 zijn met ingang van 1 oktober 1955 voor drie jaren de tweede zittingsperiode de leden en plaatsvervangende leden aangewezen. Elsen wordt besloten dit punt op de agenda te zetten. Advies aan de minister om de statuten voor de mijnindustrie goed te keuren en om vragen te stellen aan de Bedrijfsvereniging voor de Elektrotechnische industrie c. Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Lier aan de minister van Sociale Zaken c. Molenaar, ondervoorzitter van de Raad en plotseling overleden, uit. Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld. Advies aan de minister om de premiebetaling per 1 januari 1964 te stoppen. De raad zal hier mogelijk ook bij worden betrokken. De huidige voorzitter is bereid nog even aan te blijven en is daarom voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Deze bestaat uit deskundigen op technisch en beleidsgebied. De Raad heeft geen bezwaar tegen toekenning van beide uitkeringen tegelijkertijd. De Algemene Rekenkamer heeft daarover al in 1953 een standpunt ingenomen. Dit punt wordt eerst voorgelegd aan de Geneeskundige Commissie. Hoe dit toezicht effectiever te maken ? Het rapport komt uit op het scheppen van sancties en een mogelijkheid tot beroep. Met zijn stem als enige tegen wordt het conceptadvies overgenomen. Enkele besluiten ten aanzien van de indeling van bedrijven onder andere Unilever en enkele organisaties in het mijnbedrijf. Het voorstel van raadslid Van Dijk dat de drie partijen uit de loopgraven moeten komen wordt overgenomen. Het betreft een interpretatie waar de Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie om heeft gevraagd.