Neemt de werknemer ontslag, dan is hij toch nog aan het boetebeding gebonden.

Heeft de werkgever verzuimd om het voorschrift expliciet te omschrijven, dan is het boetebeding nietig. Voor wijziging van de opzeggingsregeling is nodig dat de werkgever met de medewerker overeenstemming bereikt over de verandering. De wet schrijft geen termijn voor dus men kan aannemen dat het boetebeding onbeperkt van kracht blijft. Een beding dat nietig is, dat dus niet bestaat, kan natuurlijk ook niet veranderd worden. Neemt de werknemer ontslag, dan is hij toch nog aan het boetebeding gebonden. De oude situatie blijft gelden tot dat partijen een verandering overeenkomen. Het gaat bijvoorbeeld om een goed doel of om een geblokkeerde rekening die wordt opgebouwd en gebruikt voor alle medewerkers art 7 650-3 BW. Zoals hiervoor uiteengezet, kan een werknemer alsdan aan betaling ont­snappen.

Het bedrag dat een medewerker per week aan boeten verschuldigd is mag niet meer zijn, dan het loon over een halve werkdag per week art 7 650-5. De boete mag de werkgever niet ten goede komen art 7 650-3. Zij missen dan rechtskracht en gelden daardoor niet. In een overeenkomst voor bepaalde tijd, kan het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt verkort of verlengd worden, zodat deze eerder of later eindigt. Voor € 1,30 kun je één vraag over arbeidsrecht stellen aan onze juridisch adviseur. Diana Simons is als advocaat verbonden aan een advocatenkantoor in Amsterdam. Kantonrechter de door de werknemer verschuldigde boete matigt.