Onder bepaalde voorwaarden kan een vrijstelling gelden.

Hoe Bepaal Ik Erfpacht Doch misschien hebben de woorden ten halven stroome toe een anderen zin, en heeft de Graaf zich zelven de visscherie in de Linge, in hare geheele breedte, maar slechts tot halve diepte toegewezen. De visscherien hebben kanten, met ruigte begroeid, en zij bevatten snoek. Voert so segwi, dat die visscherie in der Lengen van Trichtersluse nederwert, also vere als ons lant geet, ons is, ende boven Trigthersluse, also vere als ons lant geet, oec ons is, the halven strome thu. De beteekenis van het woord, blijkende uit de bedoeling der geheele rede. Maar in beide gevallen moet de beteekenis van visscherie dezelfde zijn. Vraag nu een T-formulier aan bij de belastingdienst, tel. Zij wordt telkens aangevoerd als het duchtigste wapen tegen de bewering der stad Leiden. Er wordt dan niet het visschen of vischregt, maar het water zelf door verstaan.

Gerrit zegt eigenlijk te wachten op een soort sponsor. De visscherie in de Linge behoort den Graaf, ten halven stroome toe. Henk kwam onze politiegroep versterken eind zestiger jaren. Mijn garage is niet direct aan mijn woning verbonden. Het zal ons weldra blijken, dat ook dan alleen het water zelf kan bedoeld zijn. Wij bewonen onze recreatiewoning feitelijk permanent.

Bescutten wordt straks door verscutten, versparren, herhaald. Dat wil zeggen dat de werkelijke kosten er niet toe doen. Voort soo gheven wy hem al dat lant, hofsteden, husinghen, vischerien ende veren, die wy binnen den voorsz.

Voort, soo sal die visscherye van de Crommenie ons wesen; maer anders sullen alle wateren vry wesen, als sy nu zijn. Het gaat om de uitgaven voor ziekte en invaliditeit. Eene visscherie, die nu niet aanwezig is, kan worden of ontstaan. Aan stof tot voldoende waarneming is hier geen gebrek. In de visscherien wordt gevischt, zij zelve worden bevischt. De hier aangehaalde oorkonde is van het jaar 1318; dus bijna gelijktijdig met de eerste vermelding der Leidsche visscherien. De sluizen met de binnenwateren waren dus mede visscherien. Zeer gewoon is vooreerst de verbinding visscherien ende wateren, als b. Voorts soo hielt mijn heere van Putte voornoemt vry van mijn heere den Graeve voorsz. Twee tijdgenooten, de eenige wier regtstreeksch getuigenis wij kunnen inroepen, protesteren alzoo tegen de woorden, op bl. Zoo zullen wij de toepassing op het hier aanwezige geval van diegenen leeren, die het beter weten dan wij.