Roman over de handel in verdovende middelen in Amsterdam.

Spaarbank Stad Amsterdam Statuten voor de spaarbank van de vereeniging 'Het plaatselijk nut'. Kopie van het Bestek en voorwaarden voor het heien van een stalen damwand, het uitvoeren van sloopwerken en het trekken van houten palen. Folders betreffende diverse soorten spaarbankboekjes en de percentages van rentevergoedingen op alle soorten spaarrekeningen. In 1942 werden wekelijkse zittingen in Jisp ingesteld. Memorie Boek van Pakhuismeesteren van de thee te Amsterdam, 1818-1918, en de Nederlandsche Theehandel in den loop der tijden. Notulen van de vergaderingen van de commissarissen, vanaf 1950 van het bestuur. Stukken betreffende het promoten van de bank bij de bewoners van een Dijkwaterwoning aan de Ydoornlaan te Amsterdam. Stukken betreffende de overdracht van kantoor Weesp aan de Bondsspaarbank voor Midden en Oost Nederland. Staat houdende aantekening van de bijkomende rente op de ingelegde bedragen, opgetekend in Boek C, met bijlage. Plakboek met krantenknipsels van advertenties en artikelen over de bank.

Verzamelstaten van de aan de inleggers van de Jeugdspaarbank verschuldigde bedragen met bijkomende rente per zitting. Agenda's, notulen en bijlagen van de vergaderingen van de commissarissen en de bestuurders van de bank. Onderzoekingen over de economische en sociale ontwikkeling van Amsterdam gedurende de 16de en het eerste kwart der 17de eeuw. Specimina van spaarkaarten voor spaarautomaat alsmede een foto van een spaarautomaat. De bank sloot zich in 1921 aan bij de Nederlandse Spaarbankbond. Overzicht van de bedragen en van de posten van inbreng en terugbetaling per dag van 29 juli tot 1 september 1914. Stukken betreffende een eventuele samenwerking met de Nutsspaarbank Enkhuizen.

Albums met krantenknipsels van diverse advertenties en advertenties in verenigingsbladen van de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek. Stukken betreffende de aankoop en de aanbieding van een wandkleed naar ontwerp van de kunstschilder Corneille voor de bestuurskamer in het nieuwe hoofdkantoor aan het Singel, als cadeau van het personeel aan de directie. Vanaf 1969 vinden we de bank terug onder de benaming Stichting Bondsspaarbank Hoorn. Stukken betreffende de wijziging van de naam van de bank in Centrumbank per 12 maart 1979. Album met foto's, krantenknipsels, uitnodigingen en perscommuniques betreffende de viering van het 150-jarig bestaan van de Bondsspaarbanken onder het moto 'Operatie Gezin'. Kasboek van de inkomsten en uitgaven van het spaarzegel-sparen. Stukken betreffende het informeren van clienten inzake de verbouwing van het kantoor aan de Uiterwaardenstraat te Amsterdam. Roman over de handel in verdovende middelen in Amsterdam.