Stukken betreffende eventuele samenwerking met andere spaarbanken.

Openingstijden Spaarbank Limburg Mede door deze vernieuwingen wisten de spaarbanken midden jaren twintig hun marktaandeel te heroveren. Stukken betreffende de voorwaarden waaronder hypotheken worden verstrekt. Rapport inzake een marktonderzoek onder eventuele spaarders, gedaan in opdracht van de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Staten van lopende prolongatieposten van de boekjaren 1921, 1923 en 1931, goedgekeurd door De Nederlandsche Bank.

Circulaires van de Nederlandsche Spaarbankbond betreffende de behandeling van joods vermogen, met bijlagen. Handleiding bij een diapresentatie over de geschiedenis van de bank. Stukken betreffende een eventuele samenwerking tussen de bank en de nutsspaarbank te Den Helder. Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden van de bank. Stukken betreffende de opening van een nieuw kantoor door de Nutsspaarbank van de Zaanstreek in het winkelcentrum 'Westerkoog ' in Koog aan de Zaan. Stukken betreffende de wijziging van de naam van de bank in Centrumbank per 12 maart 1979. In 1970 ging de bank op in de Spaarbank voor de Stad Amsterdam. Per 1 januari 1967 fuseerde de bank met de Hoornse Spaarbank. Album met krantenknipsels van artikelen, foto's en uitnodigingen van gehouden tentoonstellingen in het hoofdkantoor.

Kerst- en nieuwjaarskaart, toegezonden aan de relaties van de Spaarbank voor de stad Amsterdam, de Stichtse Bondsspaar bank, de Nutsspaarbank voor de Zaanstreek en de Bondsspaar bank Hoorn. Specimina van voordeelbiljetten en klimspaarbiljetten aan toonder. Tenslotte beheerde de bank reeds voor 1900 een Kinderspaarbank, en in de jaren zestig van de twintigste eeuw is ook sprake van een Hulpbank. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, geordend op naam van afzender of geadresseerde. Afschrift van de akte van oprichting van de spaarbank voor de stad Amsterdam. Tot het verkrijgen van middelen werd verder een grondkapitaal gevormd, verdeeld in aandelen van 100 gulden. Verzamelstaten van de aan de inleggers van de Jeugdspaarbank verschuldigde bedragen met bijkomende rente per zitting. Ingekomen brief van de Nederlandse Spaarbankbond met concept-reglement voor de inleggers, naar aanleiding van een verzoek van de bank hierom. In 1942 werden wekelijkse zittingen in Jisp ingesteld. Kaart Krantenknipsels en foto's betreffende de invoering van het 'On-Line'systeem bij de bank. Stukken betreffende besprekingen met vakorganisaties inzake de tot standkoming van een Bank-CAO.