Verder wordt het gezelschap de gehele dag bediend door de stewardessen.

Antwoorden van de staatssecretaris van FinanciŽn aan het lid Kant van de Tweede Kamer van de Staten Generaal over de fiscale bijtelling van de dienstauto. Verder was een voorzichtig begin gemaakt met de sloop van de onroerende zaken. In geschil is onder meer of sprake is van een kampeerauto als bedoeld in art. Het oordeel luidt dat in dit geval sprake is van een natuurpark met museale aspecten, welk park niet kan worden geduid als een museum of een verzameling. De inspecteur bestrijdt dit standpunt, en beschouwt Z als een deelneming. Met betrekking tot het park is geen sprake van een museum. In geschil is of de toegangsprijs is belast naar lage of het algemene tarief. Dit omdat Z de vennootschap was die een belang had opgebouwd in Y.

Daarnaast staat het de rechter niet vrij om een wet in formele zin te toetsen aan fundamentele rechtsbeginselen en evenmin aan beginselen van behoorlijke wetgeving. Nu A op dit punt in het gelijk is gesteld, is tussen partijen buiten geschil dat A voldoet aan het urencriterium. De afstand waarover vervoer vanwege de werkgever plaatsvindt het personeelsbusje telt daarbij niet mee. Volgens hem geeft de Regeling exact weer wat de wetgever voor ogen heeft gestaan. De staatssecretaris heeft beroep in cassatie ingesteld. Voor de twee dagen dat de werknemer met zijn eigen auto reist kan zijn werkgever hem een vrije vergoeding toekennen van de helft van het forfait over de volledige reisafstand. Een werknemer pleegt aldus naar het werk te reizen.

Over deze afstand is dus geen vrije forfaitvergoeding mogelijk de treinkaartjes kan de werkgever onbelast verstrekken. Indien niet aannemelijk is dat het ADSL-abonnement meer dan bijkomstig ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking wordt gebruikt, bestaat geen ruimte voor een vrije vergoeding. Kosten van een jaarvergadering kunnen in casu worden aanvaard als kosten, eigen aan de rechtsvorm. Er bestaat dus aanleiding hiervoor te rade te gaan bij het spraakgebruik. Dit om te komen tot een juiste kwalificatie van deze feiten en omstandigheden.