Voorbeelden hiervan zijn onder andere ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen.

Stichtingskosten Zijn Omdat de waardevaststelling moet plaatsvinden naar een vastgestelde peildatum corrigeren we de totale stichtingskosten met een bepaald percentage naar die peildatum. Bij de waardering van panden in aanbouw gebruiken we de volgende taxatiemethodiek. Voorbeelden hiervan zijn onder andere ziekenhuizen, scholen en sportgebouwen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als u een stuk grond koopt als aanvulling op uw woning en tuin. Van de totale stichtingskosten van het pand exclusief de waarde van de grond nemen we het percentage gereed van het pand op de eerste dag van het belastingjaar. Hierbij moeten we nog voor de volledigheid het volgende aantekenen. Definitieve oplevering van een bouwwerk, nadat de in de onderhoudstermijn aan het licht gekomen gebreken of niet uitgevoerde reparaties door de aannemer zijn verholpen. Er staat in vermeld wie de eigenaar van een bepaald onroerend goed is, wat de hypotheek is die er op rust, of er erfdienstbaarheden zijn, of er sprake is van erfpacht, enzovoort. Verandering van de afbakening van uw woning of pand. Deze extra opties kunnen ervoor zorgen dat het hypotheekbedrag verhoogd moet worden. Daarna kunnen de kopers de bouwindeling naar eigen inzicht laten voltooien.

Deze kosten worden ook wel verwervingskosten genoemd. Het bepalen van een waarde in het economische verkeer is voor dit soort panden daarom moeilijk of onmogelijk. Hoe dit is gebeurd en wat hier allemaal bij komt kijken zetten we hieronder uiteen. Een omvangrijke klus, want de gemeente Groningen kent ruim 100. Een overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om een bepaald bouwwerk tegen een vooraf overeengekomen prijs en binnen een vooraf vastgestelde tijd tot stand te brengen. Maandelijks bedrag voor bewoners van appartementen om de gemeenschappelijke kosten te betalen. Bouwtekening die dient als richtlijn en voorschrift voor de bouwer, behorend bij het bestek. Vorm van woningbouw waarbij van het bouwwerk slechts een gedeelte, namelijk het casco wordt opgeleverd.

Afwerklaag die gewoonlijk in een dikte groter dan 15 mm op een dragende vloer of op een isolerende laag wordt aangebracht. De nauwkeurige omschrijving en tekening van een uit te voeren werk, de te gebruiken materialen, de voorwaarden en kwaliteitseisen waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een bouwwerk. De verkregen uitkomst vermeerderen we vervolgens met de waarde van de grond. Op deze pagina vindt u uitleg van enkele veel voorkomende begrippen. Na het indrukken van de knop kan het enkele seconden duren voordat de resultaten worden getoond. Deze gaat automatisch over naar een volgende eigenaar en staat in het algemeen in de transportakte vermeld. Niet bij alle soorten onroerende zaken vinden transacties plaats.

Ook vindt u hier de opbouw van de taxatie en de kapitalisatie van de huurwaarde van de getaxeerde bedrijfsruimte. In het taxatieverslag treft u ook adresgegevens, kadastrale aanduiding, objectgegevens, marktgegevens aan. Het moet daarbij gaan om individuele gevallen in specifieke omstandigheden.