Wij stellen de Raad voor om te besluiten tot verkoop van de aandelen Avira over te gaan.

Overdracht Aandelen Meer informatie van de Belastingdienst over overdracht onderneming aan medeondernemer of werknemer. Het garantievermogen van Avira zal niet dalen beneden f 32 miljoen. Wij stellen de Raad voor om te besluiten tot verkoop van de aandelen Avira over te gaan. Mochten één of meerdere van deze ontbindende of opschortende voorwaarden ingevuld worden dan komt de koopovereenkomst niet tot stand. De gemeente kan dan met iedere andere afvalverwerker een contract aangaan. In verband met het streven naar het handhaven van de BTW-vrijstelling is besloten om de verkoop in twee tranches tot stand te laten komen. Zowel ten aanzien van de uitgestelde betaling 2e tranche als het depotbedrag krijgt de gemeente Rheden een rentevergoeding.

Voorgesteld wordt om dit vrij beschikbare verkoopresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Er op dit moment geen zekerheden zijn verstrekt door anderen. Overigens wordt op de 1e tranche een bedrag in mindering gebracht van de bijkomende kosten raming circa f 300. Ondanks het feit dat de gemeenten hun onderlinge regresverhouding hebben vastgelegd, kunnen zij door de financier hoofdelijk worden aangesproken. Na afloop van de contractperiode zullen gemeenten opnieuw moeten bekijken wat de meest gunstige verwerkingsmethode en verwerkingsprijs is. Hieronder zullen alle aan de Raad voorgestelde besluiten nader worden toegelicht en in relatie gebracht worden met de bieding van AVR. De fiscus heeft nog geen uitspraak gedaan over handhaving van de bestaande BTW-vrijstelling. Het jaarlijks te verbranden tonnage bedraagt ten minste 290 000. Het risico strekt zich in de huidige situatie niet alleen uit over de bestaande leningen, maar ook over nieuwe leningen voor noodzakelijke investeringen. Aldus wordt een risicovoorziening gevormd ten bedrage van f 2.